fbpx

Leasing

Leasing je u usporedbi s  kreditima  “jednostavan” proizvod, manje opsežnom financijskom dokumentacijom i kraćom provjerom….Da li je to baš tako? Donosimo Vam razlike između financijskog i operativnog leasinga. Popis naknada i usporedba visine naknada između 7 leasing kuća koje pišu malim slovima ili nisu niti navedene u Ugovoru o leasingu. Kolika je maksimalna starost vozila za leasing? Zašto postoji zatezna kamata i kako se obračunava? . Može li se rabljeni autobus financirati putem dotacija iz HBOR-a? Kako saznati godište proizvodnje autobusa?  Svi odgovori dalje u tekstu.

Zašto uopće uzimati leasing?

To je financijski najkvalitetniji način pribavljanja prava na korištenje  osnovnih sredstava (autobusa, vozila, opreme) na određeno vrijeme ili/i stjecanje vlasništva nad autobusom bez jednokratnog angažiranja vlastitih sredstava. Operativni i financijski  leasing podrazumijevaju jednokratno učešće ili jamčevinu pri potpisu ugovora i mjesečne rate tijekom trajanja ugovora.  Osim u iznimnim slučajevima u svakom predmetu prisutne su tri strane.    

1. Korisnik najmoprimac ili primatelj leasinga. 
2. Dobavljač 
3. Davatelj leasinga.

Korisnik dolazi kod davatelja leasinga s traženom dokumentacijom i ponudom za novo ili rabljeno vozilo od dobavljača. Leasing kuća nakon pregleda  i obrade dokumenatcije potpisuje ugovor  s korisnikom i plaća kompletan iznos dobavljaču. Zadnji korak je da dobavljač i korisnik izvrše primopredaju vozila i dokumentacije. 

 

Ugovaranje,  kamate i jednokratna naknada.

Redovna kamata  kamatna stopa dogovorena pri potpisu ugovora, obračunava se na iznos financiranja.  Redovna kamatna stopa se sastoji od indeksa i marže . Visina kamate određuje se na osnovu  internih cjenika davatelja leasinga, odnosno vrijednosti autobusa, klijentova boniteta i drugih faktora. Rata ili najamnina koja već sadrži kamatu u većini slučajeva ima dospijeće prvoga u mjesecu s odgodom plaćanja do npr. 10-og Ukoliko je plaćena u tom roku leasing kuća neće zaračunati zateznu kamatu.

Zatezna kamata – kamata koju leasing kuća zaračunava u slučaju kašnjenja s plaćanjem rate.  Važno je znati da konstantno kašnjenje s plaćanjem rate može znatno poskupiti Vaš financijski aranžman.

Zašto?  Evo primjera: davatelj leasinga izdaje rn za plaćanje tekuće rate s dospijećem 1.  u mjesecu i daje Vam određeni broj dana da podmirite isti.  Za ovaj primjer neka to bude do 10. u mjesecu.  Ukoliko ne platite do 12., 13. ili nakon toga banka će vam uz redovnu kamatu koja je već u iznosu rate zaračunati i zateznu kamatu od dana dospijeća odnosno u ovom slučaju od 1. u mjesecu do dana plaćanja računa.   Za mjesec u kojem ste ratu platili 15. umjesto 10.  platiti ćete 30 dana redovne kamate (unutar rate) od primjer 6% te 15 dana zatezne kamate po 9,8%.  Uz to će Vam večina leasing kuća izdati i naplatiti opomenu. Opomene se u praksi ne šalju prije 20 u mjesecu, ali naravno to ovisi o leasingu koji ste odabrali.

Interkalarna kamata – kamata koju leasing kuća obračunava za angažman sredstava od trenutka plaćanja dobavljaču do dospijeća prve rate leasing ugovora. Naplaćuje se s prvom ratom leasinga ili neposredno prije nje.

Jednokratna naknada za obradu – plaća se prije plasmana sredstava od strane leasinga i iskazuje u postotku od iznosa financiranja ili vrijednosti objekta leasinga. Zaračunavaju je sva leasing društva. Iznos jednokratne naknade ovisi o bonitetu klijenta i uvjetima leasinga.

 

Što je operativni a što financijski leasing i koji odabrati za nabavku rabljenog vozila?

Operativni leasing je vrsta  najma bez namjere stjecanja vlasništva nad vozilom nakon završetka ugovora.  Financijski leasing je plaćanje novih ili rabljenih  vozila na rate s namjerom stjecanja vlasništva.   Budući da se u praksi može steći  vozilo nakon okončanja ugovora operativnim i financijskim leasingom (samo ne na isti način); ostaje za razmisliti o knjigovodstvenim i financijskim aspektima nabavke.  Ukoliko ste pravna osoba koja PDV plaća po naplati potraživanja u slučaju financijskog leasinga nećete moći odbiti pretporez od ulazne fakture za objekt leasinga.  U tom slučaju gubite jedan od glavnih razloga za uzimanje financijskog leasinga.  

Koja vrsta leasinga je nabolja za moju tvrtku?

Odluku između operativnog i financijskog  najbolje je donijeti nakon savjetovanja sa svojim knjigovođom ili poreznim savjetnikom i zastupnikom leasing kuće.  Vaš knjigovođa Vam može objasniti koliko ste zaduženi  i da li tvrtki odgovara novo dugoročno zaduženje, da li možete odbiti predpotporez od ulaznog računa za objekt leasinga i sl.  Zastupnik leasing kuće će prilikom obrade zahtjeva utvrditi  kapacitet Vaše tvrtke za daljnje zaduživanje i preporučiti veći ili manji iznos zaduženja. Važno je napomenuti da je obrada zahtjeva za leasing i izračun financijske sposobnosti u biti jedina radnja koju leasing društva rade potpuno besplatno za korisnika bez obveze potpisa ugovora.

Razlike između operativnog i financijskog leasinga su objašnjene u tablici. 

Financijski leasing Operativni leasing
Osnove Primatelj leasinga uzima u najam autobus a leasing kuća odmah izdaje R-1 za ukupan iznos.  Leasing kuća ostaje pravno formalni vlasnik do isteka ugovora. Primatelj  iznajmljuje autobus, te kroz mjesečne rate plaća najam na isti.  Nije obavezan kupiti vozilo po isteku ugovora, ali može preko treće osobe koju sam odredi.
Učešće ili jamčevina Ukupna bruto vrijednost leasinga umanjena za učešće čini iznos financiranja koji se ukamaćuje.

Učešće se iskazuje u postotku od bruto vrijednosti autobusa (s PDV).

Jamčevina je beskamatni novčani polog u službi osiguranja redovitog podmirenja rata prema leasing kući,  koji se po isteku ugovora vraća.

Jamčevina se iskazuje u postotku od neto vrijednosti autobusa (bez PDV).

Mjesečne rate Jednake mjesečne rate koje sadrže glavnicu i kamatu. PDV u rati se ne iskazuje. Jednake mjesečne naknade na najam se prizanju kao trošak, a pdv je moguće odbiti kao predporez. (u slučaju autobusera i drugih kojima je transport osnovna djelatnost )
Objekt najma Autobus se od početka trajanja ugovora vodi i amortizira u poslovnim knjigama primatelja leasinga. Autobus je cijelo vrijeme trajanja ugovora  u vlasništvu leasing kuće.
Knjigovodstvo i bilanca Neotplaćeni dio objekta leasinga se vodi kao dugoročno zaduženje primatelja. Knjigovodstveno se vrijednost operativnog leasinga ne iskazuje u bilanci  te prema tome ne predstavlja dugoročno financijsko opterećenje primatelju leasinga.
Osiguranje objekta Primatelj leasinga je dužan o svom trošku zaključivati sva potrebna osiguranja za vrijeme trajanja leasinga. Osiguranja uključuju AO, kasko i osiguranje putnika. Primatelj ima pravo sam odabrati osiguravajuću kuću, ali polica kaska mora biti usklađena s pravilnikom leasing kuće.
Istjek ugovora Po isteku ugovora o leasingu i plaćanju zadnje i otkupne rate autobus prelazi u vlasništvo primatelja leasinga. Po isteku ugovora o leasingu primatelj leasinga nema opciju kupnje vozila izravno od leasing kuće. Opće prihvaćena praksa je da se autobus proda trećoj osobi  po izboru primatelja leasinga za iznos jednak ostatku vrijednosti.

 

 Koja dokumentacija  je potrebna  za d.o.o.?

 1. Ispunjen zahtjev za leasing (svaka leasing kuća ima svoj obrazac)
 2. Preslika izvadka sudskog registra
 3. Preslika obavijesti o razvrstavanju – NKD
 4. Preslika potpisnog kartona ili preslika kartice žiro računa
 5. Preslika osobne iskaznice direktora tvrtke
 6. BON2
 7. Bilanca, račun dobiti i gubitka, preslika prijave poreza na dobit za prethodnu godinu

Dokumentacija za obrtnike

 1. Ispunjen zahtjev za leasing
 2. Preslika obrtnice
 3. Preslika riješenja iz obrtnog registra
 4. Preslika osobne iskaznice vlasnika
 5. Preslika potpisnog kartona ili kartice žiro računa
 6. BON2
 7. Prijava poreza i podaci o primicima i izdacima za prethodno razdoblje.

Dodatna dokumentacija

Leasing kuća može zatražiti dodatnu dokumentaciju ili pojašnjenja pojedinih stavki bilance, otvorenih stavaka kupaca i dobavljača. Ukoliko djelatmik leasing kuće smatra potrebnim da se “pojača predmet”  tražiti će  ugovore s turističkim agencijama, školama, županijama ili drugim korisnikovim klijentima. 

*ovisno o leasing kući dokumentacija može biti opširnija od navedene.

 

Kolika je maksimalna starost rabljenog vozila za financiranje?

Trenutno je moguće financirati 10 godina staro vozilo na još 4 godine otplate.  Za utvrđivanje starosti vozila koristi se godina proizvodnje autobusa.  Nova vozila je moguće financirati na maksimalno 8 godina.  Napomena: rokovi otplate i maksimalna starost vozila nisu isti kod svih leasing kuća, naveden najpovoljniji primjer.

Godišta proizvodnje i brojevi šasija

Godišta autobusa leasing kuća u RH, a i cijeli sustav vozila u Lijepoj Našoj utemeljen je na godini proizvodnje vozila, a ne na datumu prve registracije kako je uobičajeno u EU.  Naime logičnije je da se gleda početak rada i upotrebe vozila od kada je prvi puta registrirano i počelo raditi nego od kada je proizvedeno. Možemo reći  da bi u tom slučaju i veliki broj vozila kojima se godište proizvodnje i datum prve registracije ne poklapaju bilo godinu dana mlađe.  Da biste saznali godište proizvodnje prema šasiji vozila kontaktirajte ovlaštenog uvoznika (koji može izdati potvrdu) ili državni zavod za mjeriteljstvo (DZM) koji će Vam na zahtjev za izdavanje tehničkih specifikacija vozila  izdati potvrdu taksirati 20 kn biljega i poslati specifikaciju. Zahtjev preuzmite na stranicama DMZ ili ovdje.

Fahrzeuglisten.de

Osim  službenih načina   informacije o godištu/broju šasije  se mogu naći i na fahrzeuglisten.de – entuzijastičkoj stranici koja nema novijih podataka, ali godišta nama interesantna za uvoz su uvrštena u bazu. Još samo jedna zanimljivost – WMI World manufacturer identifier ili Globalni identifikator proizvođača autobusa.  Svakoj zemlji i njihovim tvornicama dodijeljeni su jedinstveni WMI-jevi s kojima započinju brojevi šasija pojedinih proizvođača. Listu WMI proizvođača autobusa  svijeta možete pruzeti ovdje.

 

Naknade za pravne osobe sedam različitih leasing kuća u RH.

Svi znamo za kamatu, jednokratnu naknadu i zateznu kamatu.  Što je s ostalim naknadama, troškovima i ugovornim kaznama?  Tablica u nastavku prikazuje usporedbu manje poznatih troškova.    Usporedili smo naknade 7 leasing kuća koje su navedene u naslovnom redu tablice. Nisu nabrojane sve naknade zaračunavane klijentima neke ili više različitih kuća, već nekoliko najčešćih.

Legenda i opis naknada čije su kratice u lijevoj koloni tablice u nastavku teksta.  Na sve naknade gdje se može primijeniti treba dodati trošak pdv od 25%, a  iznos naknada se nadodaje na stvarni trošak npr. registracije, kazne za parking ili druge radnje.  Iznosi  naknada su informativnog karaktera – za najtočnije informacije provjerite službene stranice  leasinga na ovim linkovima: Erste S, Impuls, Otp, Rba, ZABA – Unicredit.

Erste Impuls Otp Pbz Rba ZABA
OPO 40-80 kn 50-150 70 kn 10-60 kn 50-90 kn 70-100
NZP 180 kn 30 -100 100 kn 20-40 kn 20-70 kn  20-100
NSSC 1000 kn 500 kn 500 kn     700 kn
NZR 150 kn 100 kn 70 kn  200 kn  200 kn 200 kn
NIU 380 kn 500-1000 500 kn      
PRU 4% 3% 3% 1,5% 2-3% 2-5%
NRU 2% 2% 1000 kn  0,75% do 1%  
NOŠ  300 kn  200 kn  300 kn     350 kn
NPP  30 kn  0-50 kn  0-100 kn  300 kn  40 kn 100 kn

OPO – troškovi opomena.  NZP – naknada za prefakturiranje.  NSSC– naknada za sudjelovanje u sudskim i dr. postupcima.  NZR – naknada za registraciju ili odjavu.  NIU -naknada za izmjenu ugovora. PRU-naknada za prijevremeni raskid ugovora.  NRU – naknada za reprogram ugovora.  NOŠ-naknada za obradu štetnog zahtjeva.  NPP– naknada za ponudu za prijevremeni otkup.

Opis naknada iz usporedne tablice.

OPO –  Naknada za troškove podsjetnika i opomena – ukoliko korisnik kasni s otplatom rate banka ima pravo poslati i naplatiti trošak opomene pravnoj osobi.  

NZP – Naknada za prefakturiranje parkirnih karata ili parkirnih i drugih kazni koje bi došle na naplatu leasing kući, ali i naknada za zaključenje ugovora o osiguranju umjesto primatelja leasinga i drugo.

NSSC – Naknada za sudjelovanje u sudskim, carinskim i drugim postupcima. Ukoliko osoba iz leasinga  treba učestvovati u eventulanoj parnici prekršajnoj, kaznenoj ili carinskom postupku naplaćuje se ova naknada. 

NZR – Naknada za uslugu registracije ili čak u nekim slučajevima naknada za izdavanje punomoći za registraciju. 

NIU – Naknada za izmjenu ugovora o leasingu se primjenjuje u slučaju izmjene sudužnika, statusnih promijena primatelja leasinga, jamaca , promijena sredstava osiguranja… 

PRU – Naknade vezane za prijevremeni raskid ugovora – naknada za štetu nastalu u slučaju raskida ugovora. Izražava se u % nedospijelog iznosa financiranja, a moguća je i naknada za odjavu objekta leasinga kod MUP.  Ove naknade se potražuju u slučajevima kada korisnik sam ne odjavi vozilo. Neke leasing kuće zaračunavaju i posebnu naknadu za prestanak ugovornog odnosa.

NRU – Naknada za reprogram ugovora o leasingu.Zaračunava se u slučaju reprograma na zahtjev korisnika kao što su promijena valute, roka otplate. Izražava se u postotku ostatka neotplaćenog dijela leasinga. 

NOŠ – Naknada za likvidaciju djelomičnih kasko šteta. Naknada koju leasing zaračunava za likvidaciju i obradu djelomičnih kasko šteta na vozilu. 

NPP – Naknada za izdavanje ponude za prijevremeni otkup – u slučaju da zatražite ponudu za prijevremeni otkup autobusa, leasing kuća će zaračunati naknadu za izdavanje ponude.

 

Ostale naknade, troškovi  i ugovorne kazne

Naknada – trošak oduzimanja vozila Troškovi oduzimanja vozila nekad i do 4500 kn u slučaju autobusa.

Naknada za nedostavljanje ugovorene dokumentacije. Trošak koji će leasing kuća potreživatii ukoliko ne dostavite na vrijeme izvjesnu dokumenatciju iz ugovora, npr stausnu dokumentaciju za godišnju evaluaciju ili obnovljenu kasko policu.

Trošak procjene objekta od strane ovlaštenog procjenitelja. Vozilo koje nije dobavljeno od ovlaštenog dobavljača podliježe procijeni ovlaštenog procijenitelja prilikom nabave.

Troškovi ustupa ugovora – troškovi koji nastupaju prilikom ustupanja ugovora drugom korisniku.

Ugovorna kazna kod neizvršenja obveze iz ugovora do 20% iznosa financiranja. (OTP)

Ugovorna kazna za neizvršenje bilo koje nenovčane ugovorne obaveze 150 kn (Erste)

Trošak ugovorne kazne za nedostavljenu dokumentaciju  za evaluaciju klijenta iznosi 200 kn dnevno (SG leasing)

 

hbor-logo-leasing

HBOR – financiranje MSP (malih i srednjih poduzetnika) putem leasing kuća

Hrvatska banka za obnovu i razvoj sufinancira kamatu  za MSP za nabavku opreme, plovila i gospodarskih vozila. Korisnik dogovara direktno s komercijalnom leasing kućom koja ima ugovor i sredstva od HBOR-a. Trenutno 4 leasing društva imaju potpisane ugovore, i to su:  Unicredit leasing, Erste S leasing, Rba i Pbz leasing.  Program ide dalje od početka 2017.  Dosadašnja iskustva govore da se  kamata sufinacira u iznosu do 2%, a moguće je financirati i rabljena vozila. Starost vozila koja se mogu uzeti ovim putem je pod diskrecijskim pravom  kuće kod koje se ugovara.  za primjer -Unicredit – ZABA ima politiku starosti do 10 godina. Znači da autobus na kraju otplate ne smije biti stariji od 10 godina, ili 5 godina star autobus bi se mogao otplaćivati na 60 mjesečnih rata odnosno još 5 godina. Program financiranja MSP u suradnji s leasing društvima.

 

Oduzeti autobusi i vozila na stranicama leasing kuća

Rabljena vozila na prodaju direktno od strane leaisng kuća možete pronaći na linkovima
Erste , Impuls,  OTPRba, ZABA – Uncredit

                                                                            Natrag na vrh stranice

All search results